Hadin kan layi

IOTA

  • Last0.29761
  • High0.30363
  • Low0.29698
  • Matsayin Max-
  • Matsayi mai yawa%-
  • Bude0.30234
  • Lokaci02:45:06
  • Jiya0.3022
  • Canja%1.54%
  • Canja0.0046

Lambar Kwanan Wuta na yau da kullum IOTA

Lambar Kwanan Wuta na yau da kullum IOTA

Shafin Yau

Shafin Yau

Canje-canjen Cikakken Daily

Lokaci
0.29761 Rial2:45:06
0.2976 Rial2:43:05
0.29799 Rial2:38:05
0.29824 Rial2:34:05
0.29765 Rial2:31:06
0.29724 Rial2:28:05
0.29716 Rial2:25:06
0.29726 Rial2:22:05
0.29773 Rial2:17:05
0.29745 Rial2:10:07
0.29849 Rial2:05:06
0.29837 Rial2:01:06
0.29847 Rial1:58:06
0.29837 Rial1:53:05
0.29698 Rial1:47:05
0.29841 Rial1:41:05
0.29973 Rial1:35:06
0.3005 Rial1:29:05
0.3004 Rial1:23:05
0.30051 Rial1:16:05
0.30067 Rial1:11:06
0.30154 Rial1:06:06
0.302 Rial1:00:09
0.30261 Rial0:53:06
0.30363 Rial0:47:06
0.30288 Rial0:42:05
0.30316 Rial0:36:05
0.30247 Rial0:29:05
0.30229 Rial0:23:06
0.30199 Rial0:17:05
0.30267 Rial0:11:06
0.30234 Rial0:05:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Comments