Hadin kan layi

Palladium

  • Last1,521.65
  • High1,524.50
  • Low1,519.80
  • Matsayin Max2.15
  • Matsayi mai yawa%0.03%
  • Bude1,519.95
  • Lokaci03:15:27
  • Jiya1,520
  • Canja%0.11%
  • Canja1.65

Lambar Kwanan Wuta na yau da kullum Palladium

Lambar Kwanan Wuta na yau da kullum Palladium

Shafin Yau

Shafin Yau

Canje-canjen Cikakken Daily

Lokaci
1,521.65 USD3:15:27
1,521.6 USD3:13:21
1,521.25 USD3:13:04
1,523.4 USD2:49:07
1,522.7 USD2:48:36
1,522.75 USD2:48:12
1,522.8 USD2:47:33
1,522.75 USD2:47:29
1,522.85 USD2:47:25
1,522.95 USD2:47:21
1,523.1 USD2:46:16
1,523.05 USD2:46:04
1,523.1 USD2:45:45
1,523.2 USD2:44:18
1,523.15 USD2:44:05
1,523.2 USD2:42:49
1,523.25 USD2:42:36
1,523.2 USD2:42:24
1,523.5 USD2:36:57
1,523.05 USD2:35:28
1,523 USD2:35:24
1,522.9 USD2:34:36
1,522.85 USD2:33:33
1,522.75 USD2:33:20
1,522.85 USD2:33:16
1,522.95 USD2:33:03
1,523.05 USD2:32:52
1,522.9 USD2:32:33
1,522.95 USD2:32:29
1,522.75 USD2:32:25
1,522.65 USD2:32:21
1,522.75 USD2:32:12
1,522.85 USD2:32:08
1,523.05 USD2:31:04
1,523.15 USD2:30:42
1,523.25 USD2:30:37
1,522.9 USD2:30:33
1,522.75 USD2:30:29
1,522.15 USD2:30:25
1,522.05 USD2:30:22
1,523.5 USD2:30:06
1,521.7 USD2:15:04
1,522.1 USD1:30:05
1,522.35 USD1:29:44
1,522.4 USD1:29:33
1,522.25 USD1:29:03
1,522.35 USD1:25:29
1,521.7 USD1:22:25
1,522.55 USD1:22:17
1,523 USD1:21:09
1,522.95 USD1:21:04
1,523 USD1:20:18
1,523.05 USD1:20:13
1,523.1 USD1:20:05
1,523.2 USD1:16:21
1,523.15 USD1:16:17
1,523.1 USD1:16:03
1,523.05 USD1:15:33
1,523.6 USD1:14:05
1,523.05 USD1:14:03
1,523.35 USD1:12:57
1,523.4 USD1:12:52
1,523.95 USD1:12:05
1,523.8 USD1:11:16
1,523.6 USD1:11:04
1,524.1 USD1:10:05
1,524.05 USD1:08:15
1,524.1 USD1:08:03
1,524 USD1:07:25
1,524.5 USD1:07:03
1,524.15 USD1:05:21
1,524.2 USD1:05:04
1,524.1 USD1:04:28
1,523.95 USD1:02:41
1,523.65 USD1:02:25
1,523.8 USD1:00:45
1,523.65 USD1:00:14
1,523.35 USD1:00:06
1,523.3 USD0:54:05
1,523.25 USD0:54:03
1,523.3 USD0:53:28
1,523.35 USD0:53:24
1,523.3 USD0:52:37
1,523.6 USD0:51:06
1,523.4 USD0:50:45
1,523.75 USD0:49:24
1,523.7 USD0:48:41
1,523.5 USD0:48:25
1,523.3 USD0:47:24
1,523.4 USD0:47:13
1,523.45 USD0:47:04
1,523.25 USD0:46:12
1,522.8 USD0:45:40
1,522.75 USD0:41:21
1,522.6 USD0:41:14
1,522.65 USD0:41:10
1,522.6 USD0:39:09
1,522.55 USD0:38:09
1,522.6 USD0:38:03
1,522.55 USD0:37:09
1,522.6 USD0:36:09
1,522.55 USD0:33:12
1,522.6 USD0:33:04
1,521.6 USD0:32:03
1,522.1 USD0:30:13
1,522.15 USD0:30:10
1,522.1 USD0:30:05
1,521.5 USD0:29:44
1,522 USD0:29:37
1,521.65 USD0:29:33
1,521.6 USD0:29:28
1,521.5 USD0:29:24
1,521.25 USD0:29:13
1,521.05 USD0:29:09
1,521.1 USD0:29:03
1,521.15 USD0:26:21
1,521.1 USD0:26:06
1,521.05 USD0:25:44
1,521.1 USD0:25:37
1,521.15 USD0:22:04
1,521.1 USD0:21:32
1,521.15 USD0:16:29
1,521.5 USD0:16:04
1,521.4 USD0:14:45
1,521.3 USD0:14:03
1,521.4 USD0:12:09
1,521.3 USD0:12:05
1,521.4 USD0:12:03
1,521.3 USD0:11:33
1,521.35 USD0:11:08
1,520.95 USD0:11:06
1,520.05 USD0:08:06
1,519.85 USD0:07:16
1,519.8 USD0:06:03
1,519.85 USD0:05:04
1,519.95 USD0:03:03
langs.notice: langs.profile_notice_1
Comments